1998 සිට ලෝකය වර්ධනය වීමට අපි උදව් කරමු

ඇලුමිනියම් solid න පුවරුව